Vaccinurile, între obligativitatea impusă de stat şi efectele adverse- Interviu cu dr. ANCA NIŢULESCU, medic primar ORL, doctor în ştiinţe medicale

Distribuie!by Sunt, ca şi dumneavoastră, probabil, vacci­nat. M-am născut şi am crescut în primii ani ai copilăriei mele, în anii dictaturii, când nu prea puteai să optezi. Statul îţi spunea ce e bine şi ce e rău, iar tu trebuia să te conformezi. Al­ter­native nu aveai, pentru că un stat […]
Distribuie!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Sunt, ca şi dumneavoastră, probabil, vacci­nat.

M-am născut şi am crescut în primii ani ai copilăriei mele, în anii dictaturii, când nu prea puteai să optezi. Statul îţi spunea ce e bine şi ce e rău, iar tu trebuia să te conformezi. Al­ter­native nu aveai, pentru că un stat totalitar se ba­zea­ză pe lipsa de alternative. După ce tinerii din de­cembrie 1989 au murit pentru libertate, am crezut că vremurile acelea au apus definitiv. Există însă o hidră a statului, care întotdeauna îşi păstrează un cap viu, după ce i le-ai retezat pe celelalte 99. Re­cent, un astfel de cap a scornit o lege demnă de ana­lele unui stat totalitar – legea vaccinării obligatorii, aflată acum în dez­batere în parlament, după ce a trecut deja de senat, cu o majoritate covârşitoare de voturi pentru. Ce prevede ea? Ca orice copil din România să fie vaccinat în mod obligatoriu, chiar şi cei care fac dovada că au fost imunizaţi natural, pentru că au făcut deja boala. Părinţii care refuză vaccinarea propriilor copii vor fi amendaţi cu sume de ordinul a mii de euro, apoi vor fi daţi pe mâna ser­viciilor de protecţie a copilului. Finalmente, co­piii lor nu vor fi primiţi în nicio instituţie de învă­ţământ, fie ea creşă, grădiniţă sau şcoală.
Pentru că nu suntem împotriva vaccinurilor, dar suntem pentru informare şi decizie liberă, vă pre­zen­tăm în in­ter­viul de mai jos, argumentele unui specialist.


“Obligativitatea vaccinării devine un act abuziv”

– Un nou proiect de lege, de data asta din do­me­niul sănătăţii, îi instigă pe români să iasă în stradă. Cum apreciaţi, în calitate de specialist, re­centul proiect de lege, aflat în dezbaterea parla­mentară, potrivit căruia vaccinarea va fi obliga­torie?


– Vaccinarea se vrea o procedură de prevenire a bolilor şi se aplică în primul rând persoanelor sănă­toase. Este însă o procedură controversată în lumea medicală, gre­va­tă de riscul unor reacţii ad­verse, dintre care une­le foarte grave. La ni­velul ac­tual de cu­noaş­tere medicală, nu avem metode să pre­ve­dem cine va dezvolta re­acţii adverse postvac­ci­nale grave şi cine nu. În aceste condiţii, obli­ga­tivitatea vaccinării devine un act abuziv. Legea are un caracter co­ercitiv şi anti-cetă­ţe­nesc, pentru că dis­cri­mi­nează persoanele ca­re aleg să nu se vacci­neze pe ele sau pe copiii lor. Textul de lege merge până acolo încât îngrădeşte accesul la educaţie al copiilor care sunt ne­vac­cinaţi, interzi­cân­du-le ac­­ce­sul în şcoală sau chiar grădi­ni­ţă. O exa­ge­rare enormă! De ase­me­nea, legea în­cal­că in­dependenţa profe­sio­nală a medicilor, le­gi­fe­rând pedepsirea me­­dicilor ca­re vehi­cu­lează in­for­ma­ţii “răuvoi­toa­re” despre vaccinare, adi­că a celor care în­drăznesc să îşi ex­prime o opinie pro­fe­sională despre un act me­dical; dar favori­zea­ză în mod evi­dent fir­me­le producătoare şi distribuitoare de vac­cinuri care, conform proiectului de lege, au dreptul să susţină campanii publice de informare a popu­la­ţiei despre beneficiile vaccinării, dar nu sunt obli­gate să avertizeze asupra efectelor adverse.
Legea defineşte refuzul vaccinării propriului copil de către părinte, ca “neglijare parentală” şi im­­­plică serviciile sociale de protecţia minorilor în vac­­cinare, care este o procedură, în esenţă, medi­ca­lă; prin aceasta, legea deschide calea abuzurilor îm­po­triva părinţilor care refuză vaccinarea copiilor lor.

“Suedia a interzis vaccinările obligatorii, invocând încălcarea constituţiei”

– Care este procedura în Uniunea Euro­pea­nă? Există ţări în care vaccinarea este obli­ga­torie? Sunt şi ţări unde este facultativă?

– În Suedia, Austria, Cipru, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Germania, Islanda, Irlanda, Li­tua­nia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania şi Marea Britanie, vaccinarea nu este obli­ga­torie, iar accesul în colectivitate nu este condi­ţio­nat de această procedură medicală. Într-o parte din aceste ţări, statul impune o informare a popula­ţiei, dar nu o obligaţie, nu o constrângere. Pe 10 mai 2017, Suedia a interzis chiar vaccinările obli­ga­­torii, invocând încălcarea Constituţiei şi rezis­ten­ţa cetăţenilor la ideea de obligativitate sau con­strângere.

– Totuşi, de ce se consideră în majoritatea lu­mii medicale că este bine să ne vaccinăm? Nu exis­tă un con­sens deplin în această problemă, dar o mare parte a lumii academice este favorabilă vaccinării.

– Principiul vaccinării spune că introducerea în corp a unei mici cantităţi de virus viu, atenuat sau mort, declanşează producţia de anticorpi, care, oda­tă produşi, rămân în sângele persoanei vaccinate; la un atac al acelui virus asupra organismului, an­ti­­corpii produşi după vaccinare vor interveni prompt şi vor neutraliza agentul patogen. Aceasta este teo­ria tradiţională, dar, pe măsură ce ştiinţa a evo­luat, studiile au arătat că această concepţie este cel puţin simplistă. Anti­corpii produşi artificial prin vacci­nare nu au rolul exclusiv în apărarea imu­ni­tară. Ei nu re­zis­tă în sânge decât pe pe­rioade scur­te. Imu­ni­tatea este mult mai complexă decât s-a cre­zut ini­ţial; protecţia faţă de o boală nu se reduce doar la pro­duc­ţia de anticorpi; există şi alte meca­nisme imu­nitare care inter­vin. În afară de acest lucru, in­troducerea di­rect în sânge a unui antigen este ne­naturală. În mod natural, agresorul intră în corp pe căile naturale (res­piratorii sau digestive de obicei), nu ca în cazul vaccinului, când este injectat direct în sânge.

“Urmările vaccinurilor pot fi dramatice: boli invalidante permanente”

loading...
Vaccinurile, între obligativitatea impusă de stat şi efectele adverse- Interviu cu dr. ANCA NIŢULESCU, medic primar ORL, doctor în ştiinţe medicaleUn act medical cu urmări necunoscute

– Aţi menţionat “victimele vaccinării”. Care sunt problemele le­ga­te de vacci­nuri? Ce efecte adverse a­par, de ce există spe­cia­lişti de vârf în medicină care nu le recomandă?

– Sunt mai multe probleme aici, şi aş în­cerca să le ordonez. În primul rând, tre­buie să ţinem cont de faptul că vaccinurile nu sunt injectate unor bolnavi pe care dorim să îi vindecăm, ci unor persoane să­nă­toase, şi nu sunt atât de sigure pe cât ni se spune. Ele sunt considerate o metodă de profilaxie a bo­li­lor transmisibile, dar, în realitate, pot induce mul­tiple reacţii nedorite. În prospectele vaccinu­ri­lor sunt enumerate multiple efecte adverse, ce pot apă­rea după injectare. Unele dintre acestea sunt boli invalidante permanente: paralizii, encefalopatii (afec­tări ale creierului), şoc anafilactic, comă şi chiar deces. Sigur că aceste efecte nu apar la toate persoanele vaccinate. La nivelul actual de cu­noaş­tere me­dicală, nu avem metode să prevedem care per­soane sunt vulnerabile şi vor dezvolta efecte ne­dorite şi care nu. Un astfel de produs nu poate fi ad­­ministrat fără discernământ, întregii populaţii. Efectul este că se previne o boală infecto-conta­gioa­să, dar se creează alte boli cronice, cu evoluţie im­previzibilă. În al doilea rând, ceea ce nu ştiu oa­me­nii este că vaccinurile sunt produse biologice, ca­re conţin material genetic de la alte specii sau de la embrioni umani. Pentru producţia industrială a vac­cinurilor, virusul vaccinal este cultivat pe: – cul­turi de celule animale (virusul polio pe celule VERO conform prospectului, adică celule de rinichi de maimuţă, iar virusul rujeolic pe embrioni de pui de găină); – celule diploide umane, adică embrioni umani avortaţi (vaccinul rubeolic este cultivat pe ce­lule MSC-5 conform prospectului, ceea ce în­seam­­­nă celule pulmonare de embrion uman avor­tat). În acest fel, vaccinurile, în gene­ral, constituie o cale de introducere de material ge­netic străin în sângele persoanelor vaccinate. In acest context, vac­cinurile sunt produse cu înalt po­ten­ţial de con­ta­minare biologică. Este dovedit ştiin­ţific că mate­ria­lul genetic străin introdus direct în sânge poate de­clanşa la om oncogeneză (cancer) şi boli auto­imune (scleroză multiplă, lupus, psoria­zis, autism). Do­vada cea mai evidentă este contami­na­rea vacci­nurilor cu virusul SV40, rezultat din rinichiul de maimuţă, pe care s-a cultivat şi se culti­vă şi în pre­zent vaccinul antipoliomielită. Există nenumărate articole medicale care detaliază pre­zen­ţa virusului SV40 în tumorile canceroase umane.
În al treilea rând, vaccinurile conţin adjuvanţi chimici toxici pentru om. Conform prospectelor vaccinurilor, în compoziţia acestora există săruri ale unor metale (hidroxid de aluminiu, fosfat de aluminiu, thimerosal – compus al mercurului). Este dovedită ştiinţific toxicitatea acestor metale asupra creierului uman; există multe studii care ridică pro­blema legăturii între autism, demenţă, Alzhei­mer, pe de o parte, şi mercur şi aluminiu, injectate în sân­ge, pe de altă parte. Aş încheia prin a spune că vac­cinurile nu au eficienţa care li s-a atribuit ini­ţial. Deseori, în epidemii, o mare parte din cei îm­bol­năviţi sunt vaccinaţi conform schemei în vigoa­re. Însă, în mod paradoxal, vaccinurile pot trans­mite boala pe care se presupune că o previn. Se ştie, de exemplu, că în România, poliomielita cu virus sălbatic a fost practic eradicată, dar continuă să circule poliomielita indusă de virusul din vaccin.

– În cariera dumneavoastră medicală aţi în­tâlnit cazuri în care să fi existat efecte adverse gra­ve după administrarea unui vaccin?

– Deşi ca medic nu mă ocup de vaccinare în mod special (sunt medic primar ORL), am venit în contact cu părinţi care mi-au relatat cum bebeluşii lor au dezvoltat reacţii adverse după vaccinare: con­vulsii, episoade de plâns incontrolabil care au durat 3-4 ore fără întrerupere, erupţii cutanate, ec­ze­me şi alergii declanşate imediat sau în mod in­sidios după vaccinare, dureri şi paralizii muscu­lare instalate după vaccinuri care conţineau virusul po­lio, letargie la câteva ore după vaccinare şi, în ca­zurile foarte grave, regresie psihică treptată, de tip autism, după vaccinul ROR. De asemenea, eu fi­ind medic primar ORL, deseori părinţii mi se adresează pen­tru infecţii recidivante în sfera ORL şi o ten­din­ţă exasperantă la afecţiuni respiratorii care au apă­rut la copiii lor, după unul dintre vaccinuri. Ei spun că micuţii lor s-au schimbat după vacci­nare, au devenit bolnăvicioşi, sensibili la expunerea la aer rece şi, mai ales, că se îmbolnăvesc continuu când sunt duşi în public.

http://www.formula-as.ro/2017/1291/spectator-38/vaccinurile-intre-obligativitatea-impusa-de-stat-si-efectele-adverse-interviu-cu-dr-anca-nitulescu-medic-primar-orl-doctor-in-stiinte-medicale-23021

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Cocoon.ro – Conspirații Îndeplinite!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Distribuie!

Despre Cocoon.ro - Conspiratii Indeplinite

Cocoon.ro - Conspiratii Indeplinite